Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari – 30 september 2017

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG

Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 18,5 (16,0) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3,6 (-1,8) MSEK
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -5,0 (-2,8) MSEK
 • Resultatet uppgick till -5,3 (-2,7) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 (-5,8) MSEK
 • Per den 30 september 2017 uppgick likvida medel till 17,4 (11,0) MSEK
 • Resultat per aktie för tredje kvartalet före och efter utspädning uppgick till -1,19 (-0,68) SEK

Nio första månaderna: 1 januari – 30 september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 45,0 (42,0) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -12,5 (-11,6) MSEK
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -16,0 (-14,1) MSEK
 • Resultatet uppgick till -16,4 (-13,9) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,9 (-14,8) MSEK
 • Per den 30 september 2017 uppgick likvida medel till 17,4 (11,0) MSEK
 • Resultat per aktie för nio första månaderna före och efter utspädning uppgick till -3,70 (-3,45) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet: juli – september 2017

 • AUGUSTI: Verisec slöt ett avtal med en nationell utvecklingsbank i Latinamerika. Avtalet avser Verisecs egenutvecklade teknik för hantering av digitala identiteter och omfattar ett flertal produkter i ID-plattformen Freja och skall användas för att säkra dataåtkomst samt erbjuda smidigare inloggningar och elektroniska underskrifter för bankens kunder. Utvecklingsbanken verkar för modernisering och utveckling av regional industri och står under den nationella regeringens tillsyn. Banken kommer att använda Freja-plattformen i första hand för kunder och till en början handlar det om cirka 2 000 användare. I ett nästa steg, när fler kunder och eventuellt också bankens anställda inkluderas, kan det bli upp till 10 000 användare i systemet. Affären har gjorts av Verisecs Latinamerikakontor som är etablerat i Mexiko.
 • AUGUSTI: Freja eID lanserades enligt planerat releasedatum satt till den 15 augusti. Efter ett avtal med Sunet, från juni, blir universitets- och högskolestudenter den första användargruppen att börja använda Freja eID. Studenterna kan använda Freja eID som en av metoderna för att identifiera sig mot universitetsvärldens e-kontotjänst eduID.
 • AUGUSTI: Verisec slöt ett avtal med laget.se, ett föreningssystem för idrotten, om att integrera med den nya e-legitimationen Freja eID. Integrationen gör det säkrare för användare att logga in, skriva under och kommunicera digitalt inom föreningslivet. Verisec erbjuder Freja eID utan kostnad och bakgrunden är dels att Verisec vill stödja ungdomsidrotten men bygger samtidigt upp användarbasen och ökar igenkänningen av Freja eID. laget.se har sedan 2004 levererat system till klubbar och lag inom svensk idrott och är idag Sveriges största aktör inom området. laget.se erbjuder ett komplett föreningssystem med hemsida, medlemshantering, betalning och internkommunikation. Tjänsten har lite drygt en miljon användare via webb och mobil.
 • SEPTEMBER: Europapatentverket beviljade Verisecs patentansökan kring säkert utbyte av känsliga uppgifter på internet. Det som patenteras är processen för hur utbyte av så kallade delade hemligheter, exempelvis en aktiveringskod, används för att koppla enskilda enheter, exempelvis en mobiltelefon, till en enskild individ och dennes identitet. Resultatet är således en säker lösning för att aktivera en digital identitet. Processen kan även nyttjas för att aktivera flera enheter kopplade till en individ. Den patenterade processen kommer ligga till grund för funktioner i den nyligen lanserade e-legitimationen Freja eID, men även i andra produkter i Verisecs produktportfölj.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • Inga väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång.

KOMMENTAR FRÅN VD:

På utsatt tid, den 15 augusti, lanserade Verisec en nationell eID tjänst som alternativ till dagens de facto-monopol. Med ett stort antal geografiskt spridda ombud, har vi bättre täckning, och långt bättre öppettider än alla svenska banker tillsammans. Att göra detta på sex månader, med bibehållen kostnadskontroll är något att vara riktigt nöjd med.

Det tredje kvartalet präglas ofta av ett lugnare tempo på grund av sommar och semestertider för stora delar av personalen. Detta blev inte fallet i år. Med den planerade lanseringen av Freja eID den 15 augusti, pågick arbetet oavbrutet genom hela sommaren. På endast sex månader levererades på utsatt tid en nationell infrastruktur med ett stort antal utbildade ombud, som stod redo för universitetsstuderande som de första användarna. Själv befann jag mig vid detta tillfälle i en liten ort som heter Sjövik, strax utanför Avesta. Endast 10 minuter bort fanns inte mindre än två olika ombud med generösa öppettider. Styrkan i antalet geografiskt spridda ombud kan inte underskattas för att lansera ett nationellt eID i vårt relativt glest befolkande land.

Under perioden tecknades avtal med laget.se som erbjuder ett komplett föreningssystem med hemsida, medlemshantering, betalning och internkommunikation. Tjänsten har lite drygt en miljon användare via webb och mobil. Verisec erbjuder Freja eID utan kostnad och bakgrunden är dels att vi vill stödja ungdomsidrotten men bygger samtidigt upp användarbasen och ökar igenkänningen av varumärket.

Sälj- och marknadsaktiviteterna har fortsatt i högt tempo under kvartalet, som resultat av den kommersiella lanseringen av Freja eID under föregående period. Det positiva gensvaret från marknaden har varit stort, och i praktiken har detta inneburit en välfylld pipeline för Freja eID när vi går in i årets sista kvartal.

I september beviljades ett patent som söktes 2014, avseende processen för delade hemligheter. Den patenterade processen är speciellt viktig vid utfärdande av identiteter då en enhet skall kopplas till individen. Att kunna göra denna koppling på ett kostnadseffektivt och säkert sätt, förkortar väntetider för konsumenter och tryggar den personliga integriteten. Den patenterade processen kommer ligga till grund för funktioner i Freja eID, men även i andra produkter i Verisecs produktportfölj.

Redan när vi i februari offentliggjorde lanseringen av Freja eID berättade vi om våra avsikter att få lösningen granskad av E-legitimationsnämnden för att kunna få kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Både under det tredje kvartalet och efter periodens slut har vi arbetat intensivt med ansökan inför E-legitimationsnämndens granskning. Om denna granskning resulterar i att Freja eID får kvalitetsmärket Svensk e-legitimation öppnas stora möjligheter inom offentlig sektor och det öppnar också för ett erkännande av lösningen inom EU.

Sammanfattningsvis är jag väldigt nöjd med kvartalet och med den utveckling vi sett sedan början på året. Trenden i Europa och i resten av världen går mot att köpa programvara som en tjänst. Lanseringen av en nationell eID-lösning framtidssäkrar Verisec, och skapar nya affärsmöjligheter med nya affärsmodeller, samtidigt som vi kan krympa ledtiden för införsäljning.

Johan Henrikson, VD
Stockholm, november 2017

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2017, kl. 07:30 CET genom ovanstående persons försorg.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

Rapporten i sin helhet hittar du här.

För pressmeddelande i PDF, vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.