Valberedningens förslag inför årsstämma 2019 i Verisec AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Valberedningens i Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, förslag till val av ordförande vid stämman, arvode till styrelsen och revisorerna, val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer samt fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 1, 9-11).

Valberedningen inför årsstämman 2019 har bestått av Anders Henrikson, representant för Marquay Invest AB, tillika ordförande i valberedningen, Joachim Spetz, representant för Swedbank Robur Fonder, samt Ulf Hedlundh, representant för Svolder AB.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att Christian Rajter, styrelsens ordförande, väljs till ordförande vid stämman.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 9)
Fastställande av arvoden till styrelsen
Valberedningen föreslår att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 325 000 kronor, varav 125 000 kronor till ordförande som inte är anställd av bolaget och 100 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda av bolaget.

Fastställande av arvoden till revisorerna
Arvodet till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer (punkt 10)
Val till styrelsen
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Tony Buss, Anders Henrikson, Christian Rajter och Anders Moberg samt nyval av Taina Malén. Valberedningen föreslår att Christian Rajter väljs till styrelsens ordförande.

Taina är född 1967 och har en examen i Business Economy från Handelshögskolan Stockholm. Hon är styrelseledamot i MAG Interactive och CMO, global marknadschef och vice VD på Star Stable Entertainment AB. Taina har tidigare bland annat arbetat som nordisk marknadsdirektör på CANAL+ och som vice VD på MSL PR. Taina är medgrundare och investerare i Esportal AB, där hon tidigare satt i styrelsen. Taina har även tidigare varit styrelseledamot i bland annat WIMP (idag TIDAL) och Telegram Records. Taina äger inga aktier eller finansiella instrument i bolaget och är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Val av revisorer
Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs till bolagets revisor. Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, vidare omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag, som har för avsikt att utse Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor.

Beslut om fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 11)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för utseende av valberedningen. Valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 31 augusti 2019. Om ägare, som är representerad i valberedningen, efter offentliggörandet, inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande och sådan aktieägare som vid denna tidpunkt tillhör de tre största aktieägarna ska istället erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman 2020:

1. Ordförande vid stämman;
2. Styrelsearvoden;
3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
4. Val av revisor samt arvoden till denna; samt
5. Principer för utseende av valberedning.

Arvode till valberedningen utgår inte. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader för utförande av valberedningens uppdrag.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Henrikson, Valberedningens ordförande
Mobil: +46 733 45 89 03
E-post: anders.henrikson@verisec.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2019 kl. 18:15 CEST.

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.