Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari – 31 mars 2019

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG

Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2019
• Nettoomsättningen uppgick till 28,1 (17,7) MSEK
• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2,6 (-7,1) MSEK
• Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -5,7 (-8,7) MSEK
• Periodens resultat uppgick till -6,0 (-9,1) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,5 (-8,8) MSEK
• Per den 31 mars 2019 uppgick likvida medel till 27,3 (5,8) MSEK
• Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,24 (-2,04) SEK

Väsentliga händelser under första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2019
JANUARI: Spelinspektionen anslöt Freja eID till sin nationella tjänst Spelpaus.se. På webbplatsen kan spelare med hjälp av sin e-legitimation välja att stänga av sig från spel om pengar samt från att ta emot marknadsföring från spelbolag.

• JANUARI: Verisec slöt avtal med Nynäshamns kommun som kommer att lägga till Freja eID som identifieringsmetod till kommunens e-tjänster för medborgare och anställda.

• MARS: Teleste Sweden AB, en global leverantör av videoövervakning och nätverkstjänster för publika miljöer och kollektivtrafik, kommer använda Freja eID+ för att säkerställa identiteten hos användarna i deras säkerhets- och övervakningssystem ConnectedZone.

• MARS: I samarbete med integrationspartnern Svensk e-identitet AB slöt Verisec avtal med Internetstiftelsen, Alfa Kommun och Landsting AB, Nacka kommun samt Sandvikens kommun, som därmed blir förlitande parter i Freja eID.

• MARS: Verisec tecknade avtal med IBM om att utöka licenserna för den internationella storbanken Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A:s (BBVA) användning av ID-systemet Freja ID i Latinamerika och USA. Det treåriga licensavtalet gör det möjligt att utöka antalet användare i systemet till 40 miljoner i de aktuella länderna.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång
APRIL: Genom samarbete med integrationspartnern Svensk e-identitet AB slöt Verisec avtal med Norrbottens e-nämnd. I och med detta kommer de 14 kommuner som ingår i Norrbottens e-nämnd att lägga till Freja eID som identifieringsmetod till kommunens e-tjänster.

KOMMENTAR FRÅN VD
Första kvartalet är alltid en intensiv period med uppstart efter julhelgerna. De interna målen och planerna för 2019 som sattes under hösten sjösätts under kvartalet med en stor tyngdvikt på marknadsaktiviteter. I år sammanföll denna uppstart med en intensiv aktivitet både vad gäller våra klassiska ID-produkter och tredjepartsförsäljningen vilket också återspeglas i omsättning och resultatsiffror.

Planen för 2019 är enkel och en naturlig förlängning av arbetet som påbörjades under föregående år. Värdet av Freja eID är intimt kopplat till antalet tjänster som stödjer e-legitimationen. En stor bredd av tjänster upplevs som värdefullt för tillkommande användare, och är en förutsättning för regelbunden användning. Antalet tjänster växer för varje vecka, och målen för året är ambitiösa. Mot slutet av året skall varje svensk som skaffat Freja eID kunna använda e-legitimationen för flertalet tjänster inom olika branscher och för olika syften.

Ett bra exempel på marknadsaktivitet var årets upplaga av e-legitimationsdagarna som gick av stapeln bara dagar efter kvartalets slut. Tillsammans med DIGG – Myndigheten för digital förvaltning och Regeringskansliet lockades över 500 deltagare till ett fullpackat tvådagarsprogram i centrala Stockholm. Målgruppen i detta fall var offentliga organisationer. Ett fantastiskt tillfälle både till nya kontakter och att befästa Freja eID som en viktig spelare i branschen.

Mina högt ställda förväntningar på tillkommande tjänsteleverantörer under året känns väl grundade i de signaler vi får från marknaden. Intresset kan givetvis drivas av en önskad konkurrens kring kommersiella villkor, men vad som blir allt tydligare från potentiella kunder är behovet av innovation. Monopol kännetecknas sällan av förändringsbenägenhet, tvärtom strävar monopol mot bevarande av status quo. Digitaliseringen är ingen trend som endast gäller banker och finansiella institut. Det är en fundamental förändring som omfattar alla branscher, och på en global skala. Att tro att en monopolistisk lösning ska passa alla vore naivt sett till bredden av branscher och tillämpningsområden för en digital identitet.

Under kvartalet har vi därför fördjupat relationen med flera existerande kunder, som blir delaktiga redan i inledningsskedet vid utveckling av nya funktioner i Freja eID. Detta ökar chansen för att utveckla rätt saker i rätt tid och att funktionen faktiskt kommer att användas.

Samtidigt stärkte vi relationen med BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A), med en utökad licens för 40 miljoner användare, i Latinamerika och USA. Freja ID, som ursprungligen togs fram 2007, har visat sig vara konkurrenskraftig för storskalig användning på marknader där konceptet e-legitimationer inte är lika utvecklat. Avtalet tecknades denna gång med IBM som är BBVA:s IT-partner i regionen.

Under kvartalet visade även försäljningen inom området informationssäkerhet på bra utveckling. Befintliga kunder förnyade sina kontrakt och nya tillkom, vilket stärker den löpande intjäningen.

Inledningen på året har således haft positiva signaler från alla verksamhetsgrenar vilket syns tydligt i det kraftigt ökade omsättningssiffrorna, men givetvis också på resultatet.

Johan Henrikson, VD
Stockholm, maj 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2019, kl. 07:30 CEST genom ovanstående persons försorg.

Rapporten i sin helhet hittar du här.

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.