Kommuniké från årsstämma i Verisec AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, höll tisdagen den 7 maj 2019 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

  • Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2018 och att till förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.
  • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2018.
  • Årsstämman beslutade enligt valberedningens framlagda förslag att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 325 000 kronor, varav 125 000 kronor till ordförande som inte är anställd av bolaget och 100 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda av bolaget.
  • Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgöras av fem stämmovalda styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av Tony Buss, Anders Henrikson, Christian Rajter och Anders Moberg samt nyval av Taina Malén till ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att välja Christian Rajter till styrelsens ordförande.
  • Taina Malén är född 1967 och har en examen i Business Economy från Handelshögskolan Stockholm. Hon är styrelseledamot i MAG Interactive och CMO, global marknadschef och vice VD på Star Stable Entertainment AB. Taina har tidigare bland annat arbetat som nordisk marknadsdirektör på CANAL+ och som vice VD på MSL PR. Taina är medgrundare och investerare i Esportal AB, där hon tidigare satt i styrelsen. Taina har även tidigare varit styrelseledamot i bland annat WIMP (idag TIDAL) och Telegram Records. Taina äger inga aktier eller finansiella instrument i bolaget och är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.
  • Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag. Ernst & Young AB har meddelat att de har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Andreas Nyberg som huvudansvarig för revisionen.
  • Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 31 augusti 2019.
  • Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta att nyemission ska ske med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Kallelse till årsstämma och övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida www.verisec.com. Protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor från dagens datum.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2019, kl. 18:00 CEST genom ovanstående persons försorg.

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.