Verisec säkerställer finansiering

Regulatoriskt pressmeddelande

Verisec AB (publ) har träffat ett avtal med Erik Penser Bank AB om en finansieringsram motsvarande 30 miljoner kronor. Tillsammans med befintlig kassa betyder detta att finansieringen säkrats för överskådlig tid.

Verisec har tidigare kommunicerat att det funnits behov av kapitalanskaffning under 2019. Per den 31 mars 2019 hade Verisec likvida medel motsvarande 27,3 miljoner kronor. Tillsammans med den finansieringsram om 30 miljoner kronor som nu tecknats är den tidigare kommunicerade osäkerheten kring finansiering undanröjd.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Alla delar i verksamheten, förutom Freja eID, visar lönsamhet och vi uppvisar också en kraftig försäljningstillväxt och resultatförbättring för det första kvartalet 2019. Satsningen på e-legitimationen Freja eID är fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Sedan Freja eID blev Sveriges enda mobila e-legitimation som är godkänd för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, i början på förra året, har avtal tecknats med över 100 kunder och kundtillströmningen är fortsatt hög. Att i nuläget bedöma vid vilken tidpunkt Freja eID kommer att bidra till ett positivt kassaflöde är inte möjligt. För att säkerställa finansieringen till dess att säkrare prognoser kan göras har ett finansieringsavtal nu tecknats.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Denna information är sådan information som Verisec AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2019 kl. 18.00 CEST.

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexiko City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.