Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 april – 30 juni 2019

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG

Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2019

• Nettoomsättningen uppgick till 28,2 (19,2) MSEK
• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4,5 (-6,9) MSEK
• Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -7,9 (-8,5) MSEK
• Periodens resultat uppgick till -6,7 (-8,9) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,2 (-5,0) MSEK
• Per den 30 juni 2019 uppgick likvida medel till 8,5 (38,0) MSEK
• Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,37 (-1,98) SEK

Första halvåret: 1 januari – 30 juni 2019

• Nettoomsättningen uppgick till 56,4 (36,9) MSEK
• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -7,0 (-14,0) MSEK
• Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -13,6 (-17,2) MSEK
• Periodens resultat uppgick till -12,7 (-17,9) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,4 (-13,8) MSEK
• Per den 30 juni 2019 uppgick likvida medel till 8,5 (38,0) MSEK
• Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,61 (-4,02) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2019

APRIL: Genom samarbete med integrationspartnern Svensk e-identitet AB slöt Verisec avtal med Norrbottens e-nämnd. I och med detta kommer de 14 kommuner som ingår i Norrbottens e-nämnd att lägga till Freja eID som identifieringsmetod till kommunens e-tjänster.

APRIL: Verisec informerade marknaden om att resultatet i det första kvartalet skulle överstiga marknadens förväntade utfall.

MAJ: Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2018 och att till förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens framlagda förslag att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 325 000 SEK, varav 125 000 SEK till ordförande som inte är anställd av bolaget och 100 000 SEK till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda av bolaget. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgöras av fem stämmovalda styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av Tony Buss, Anders Henrikson, Christian Rajter och Anders Moberg samt nyval av Taina Malén till ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att välja Christian Rajter till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag. Ernst & Young AB har meddelat att de har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Andreas Nyberg som huvudansvarig för revisionen.

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 31 augusti 2019.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta att nyemission ska ske med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

MAJ: I samarbete med DevCode BPM AB slöt Verisec avtal med nätkasinot LuckyDino som därmed kommer introducera Freja eID som identifieringsmetod för sina användare på den norska spelmarknaden.

MAJ: Verisec förstärkte ledningsgruppen med två nya medlemmar, Frida Richter i rollen som Chief Marketing Officer och Dan Salomonsson som Chief Logistics Officer.

MAJ: Verisec etablerade Freja eID på den norska marknaden.

MAJ: Verisec slöt avtal med spelbolaget Svenska Spel AB som därmed kommer införa Freja eID som en av identifieringsmetoderna till deras digitala speltjänster.

MAJ: Verisec slöt avtal med Lidingö stad där Freja eID Plus kommer användas som identifieringsmetod för åtkomst till kommunens e-tjänster för medborgare och anställda.

JUNI: Verisec och Pagero AB ingick samarbete för att genom Pagero ABs betalningsplattform möjliggöra säkra e-underskrifter av betalningsfiler till bank.

JUNI: Verisec slöt avtal med Erik Penser Bank AB om en finansieringsram motsvarande 30 MSEK, vilket betydde att finansieringen säkrades för överskådlig tid.

JUNI: Verisec ingick partneravtal med Crunchfish Proximity AB för att erbjuda Freja eID tillsammans med deras närhetsbaserade lösningar, så som deras lösning Blippit som ger handeln nya möjligheter att checka ut i butik med mobilen.

 Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

JULI: Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, beviljade stöd till två av Verisecs ansökningar om innovationsbidrag. De två projekt som beviljats totalt 2,1 MSEK i statligt stöd är innovationer inom fysisk identifiering med e-legitimation och inom e-tjänstelegitimering.

JULI: Verisec inledde samarbete med Pulsen Integration AB som i och med detta kommer kunna erbjuda Freja eID till sina kunder inom både offentlig och privat sektor.

KOMMENTAR FRÅN VD

För andra kvartalet i rad ser vi en stark omsättningstillväxt jämfört med motsvarande period föregående år. Detta är ett besked som både stärker vår grundintjäning och som vidimerar de beslut om internationell expansion som genomfördes åren efter noteringen på Nasdaq First North. Dessa investeringar var långsiktiga och vi ser nu tydligt resultatet. Investeringarna i Freja eID belastar fortfarande resultatet, men har betydligt större potential framöver.

Vi tror att den globala marknaden för identitetslösningar och IT-säkerhet har stora tillväxtmöjligheter. Närmast till hands ligger dock våra nordiska grannländer, som liknar den svenska marknaden på flera sätt. En eller ett fåtal befintliga lösningar har skapat monopolliknande förhållanden – med höga priser och bristande innovation till följd. Därmed finns en stark efterfrågan både på regeringsnivå och hos våra större kunder som är verksamma i flera länder.

Under perioden genomfördes en etablering av Freja eID på den norska marknaden. Tack vare befintliga nordiska integrationspartners och att Freja eID är internationellt skalbar är det möjligt att flytta fram positionen i Norden utan stora investeringar. Övriga nordiska grannländer kommer att stödjas på liknande sätt och i takt med kundefterfrågan.

Som led i vårt kontinuerliga arbete att se över olika finansieringsalternativ träffades under perioden ett avtal med Erik Penser Bank AB om en finansieringsram motsvarande 30 MSEK. Tillsammans med befintlig kassa betyder detta att finansieringen säkrats för överskådlig tid. Den tidigare kommunicerade osäkerheten kring finansiering är således undanröjd och ger handlingsfrihet i det fortsatta arbetet.

Under kvartalet genomfördes förändringar i utvecklingsorganisationen, som även speglades i en utökning av ledningsgruppen. Förändringarna syftar till en snabbare och effektivare utvecklingsprocess för att möta marknadens krav och bibehålla den innovationskraft som våra kunder förväntar sig.

I enlighet med tidigare kommunicerade planer har vi under perioden tecknat flertalet viktiga avtal med tjänsteleverantörer. Avtalet med Svenska Spel innebär tillsammans med avtalet med ATG att vi befäster positionen inom spelmarknaden. Den systematiska bearbetningen av flera parallella branscher ger resultat och innebär att värdet för konsumenten ökar kontinuerligt. I kombination med befintliga och planerade funktioner i Freja eID skapas en ny referens för en e-legitimation och lägre trösklar för att värva nya användare.

Efter periodens utgång fick vi två ansökningar om innovationsbidrag beviljade av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Stödet ges inom ramen för utlysningen ”Digital säkerhet och tillförlitlighet – Tema: Identitet respektive blockkedjor”. De två projekt som beviljats ekonomiskt stöd om totalt 2,1 MSEK är innovationer inom fysisk identifiering med e-legitimation och inom e-tjänstelegitimering. Båda dessa områden är eftersatta och har stor potential. Under hösten och våren 2020 kommer dessa funktioner att lanseras i etapper.

Under hösten kommer vi öka fokus på användare. Bearbetningen kommer i första hand ske tillsammans med befintliga kunder och mot användargrupper som idag saknar en säker och användarvänlig e-legitimation för inloggning.

Johan Henrikson, VD
Stockholm, augusti 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti 2019, kl. 07:30 CEST genom ovanstående persons försorg.

Rapporten i sin helhet hittar du här.

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.