Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 juli – 30 september 2019

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG

Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 23,8 (19,8) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -1,1 (-2,4) MSEK
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -4,5 (-4,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -2,2 (-4,2) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,3 (-3,4) MSEK
 • Per den 30 september 2019 uppgick likvida medel till 11,0 (32,8) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,44 (-0,88) SEK

Nio första månaderna: 1 januari – 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 80,1 (56,8) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -8,2 (-16,3) MSEK
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -18,2 (-21,3) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -14,9 (-22,1) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15,1 (-17,3) MSEK
 • Per den 30 september 2019 uppgick likvida medel till 11,0 (32,8) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,06 (-4,85) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2019

 • JULI: Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, beviljade stöd till två av Verisecs ansökningar om innovationsbidrag. De två projekt som beviljats totalt 2,1 MSEK i statligt stöd är innovationer inom fysisk identifiering med e-legitimation och inom e-tjänstelegitimering.
 • JULI: Verisec inledde samarbete med Pulsen Integration AB som i och med detta kommer kunna erbjuda Freja eID till sina kunder inom både offentlig och privat sektor.
 • AUGUSTI: Verisec lanserade en ny funktion i Freja eID med syfte att förenkla hur privatpersoner styrker sin identitet gentemot varandra online och i fysiska sammanhang. Den nya funktionen är en del av utvecklingsprojektet ”Digital bärare av fysiskt ID”, som genomförs med stöd från Vinnova. Funktionen lanserades i ett första stadie för att kunna hålla användartester inför fortsatt utveckling.
 • AUGUSTI: Freja eID blev, genom våra nordiska integrationspartners, aktiv med sin första anslutna kund i Norge – Resurs Bank AB.
 • SEPTEMBER: Lunds universitet valde Freja eID+, som initialt ska fungera som en e-legitimation i tjänsten för universitetets personal. I förlängningen kan Freja eID användas som identitetslösning för universitetets alla användare och tjänster.
 • SEPTEMBER: Verisec lanserade ny teknik för snabbare internationell expansion av Freja eID. Med tekniken kan man snabbt och säkert utfärda en e-legitimation med hjälp av det datachip som finns i biometriska pass. Lanseringen skedde på Androidplattformen för användare i Danmark, Finland och Storbritannien.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • OKTOBER: Verisec slöt avtal med Visma Consulting AB som därmed kommer erbjuda Freja eID i deras utbud av säkra lösningar för autentisering, inloggning och signering inom privat och offentlig sektor.
 • OKTOBER: AB Svenska Spel gick live med Freja eID och gjorde det därmed möjligt för deras kunder att använda Freja eID hos både Svenska Spel Tur och Svenska Spel Sport & Casino.
 • OKTOBER: Verisec tecknade partneravtal med IT Omsorg i Stockholm AB gällande Freja eID+. IT Omsorg kommer att erbjuda vårdgivare och dess anställda Freja eID+ för åtkomst till olika e-tjänster inom vård och omsorg.
 • OKTOBER: Genom ett samarbete mellan Verisec, Tieto Sweden AB och Tromb AB lanserades Solo Reset – en molnbaserad e-tjänst i form av en självserviceportal för lösenordsåterställning. Genom Freja eID garanteras att identitetens tillförlitlighet är absolut vilket möjliggör säker självbetjäning.

KOMMENTAR FRÅN VD

Det tredje kvartalet uppvisar en god tillväxt i förhållande till samma period föregående år. Sommarmånaderna är traditionellt inga starka månader, men uppvägs av den goda utvecklingen inom våra traditionella områden. Samtidigt har utvecklingen av Freja eID pågått i oförminskad takt vilket stärker budskapet framöver.

Möjlighet att utfärda en e-legitimation med hjälp av den biometriska information som ligger i passet lanserades under perioden. Tekniken som ligger till grund för detta kallas NFC och används för trådlös kommunikation mellan enheter. Detta öppnar flera möjligheter framöver. På kort sikt har det inneburit en lansering i Danmark, Finland och Storbritannien med marginell påverkan på kostnaderna. På längre sikt öppnar sig möjligheter på fler marknader men också i nya tillämpningar för den digitala e-legitimationen.

En av de stora trenderna vi ser på marknaden för identiteter är mötet mellan den digitala och den fysiska världen. I sammanhanget e-legitimationer innebär detta flera utvecklingsspår där e-legitimationen nu kan börja ta plats i den fysiska världen. Ett av projekten med Vinnova adresserar just denna trend.

Traditionella användningsområden för körkort eller pass som identitetsbärare börjar nu ifrågasättas. Att kunna nyttja sin e-legitimation i fysiska sammanhang för ålderskontroll, medlemskap i kundklubbar eller postutlämning blir mer efterfrågade. I takt med digitaliseringen ökar också önskemål kring att identifiera sig i förhållande till andra privatpersoner. Detta är ett helt nytt tillämpningsområde, men inte överraskande, givet att vi köper/säljer eller dejtar allt mer flitigt på nätet. Trygghet är ett av våra grundläggande behov som Freja eID kan bidra med.

På samma sätt ser vi också projekt hos våra kunder där möjligheten att låsa upp fysiska dörrar efterfrågas för att kunna spåra vem som besökt exempelvis en vårdtagare.

Yrkesroller är ytterligare en trend inom e-legitimationer, som varit kraftigt eftersatt i Sverige. I grunden handlar det om behovet av en digital legitimation som speglar yrkesrollen snarare än den privata identiteten. I ett praktiskt sammanhang handlar det om att tjänstemän inte vill figurera med sitt personnummer på beslut som fattas i en professionell kapacitet.

I första hand handlar det om cirka 1,6 miljoner anställda inom svensk offentlig sektor. Diskussionen har pågått under de 25 år som jag varit verksam i branschen. Med projektet tjänstelegitimation har vi tillsammans med Vinnova bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete under hela tredje kvartalet. Flertalet intresseorganisationer och potentiella kunder har varit delaktiga under utvecklingsprocessen och inom kort testas lösningen med den första pilotkunden. Målsättningen är att funktionen skall släppas i skarp produktion till årsskiftet.

Innovation skall inte vara för sin egen skull. Exemplen ovan, som drivs tillsammans med Vinnova, handlar inte bara om att attrahera fler förlitande parter, utan även om att bidra direkt till fler användare. Samtidigt tydliggörs differentieringen av Freja eID i förhållande till konkurrensen. Sammantaget känner jag en stor optimism avseende framtiden med tanke på vad vi hittills åstadkommit.

Johan Henrikson, VD
Stockholm, november 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2019, kl. 07:30 CET genom ovanstående persons försorg.

Rapporten i sin helhet hittar du här.

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.