Bokslutskommuniké Verisec AB (publ) 1 januari – 31 december 2019

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG

Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 19,7 (19,5) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,7 (-5,2) MSEK
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -9,3 (-7,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -9,8 (-7,2) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 (-2,6) MSEK
 • Per den 31 december 2019 uppgick likvida medel till 10,0 (28,9) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,02 (-1,51) SEK

Helåret: 1 januari – 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 99,7 (76,2) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -13,9 (-21,5) MSEK
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -27,5 (-28,4) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -24,7 (-29,4) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,6 (-20,0) MSEK
 • Per den 31 december 2019 uppgick likvida medel till 10,0 (28,9) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -5,08 (-6,36) SEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2019

 • OKTOBER: Verisec slöt avtal med Visma Consulting AB som därmed kommer erbjuda Freja eID i deras utbud av säkra lösningar för autentisering, inloggning och signering inom privat och offentlig sektor.
 • OKTOBER: AB Svenska Spel gick live med Freja eID och gjorde det därmed möjligt för deras kunder att använda Freja eID hos både Svenska Spel Tur och Svenska Spel Sport & Casino.
 • OKTOBER: Verisec tecknade partneravtal med IT Omsorg i Stockholm AB gällande Freja eID+. IT Omsorg kommer att erbjuda vårdgivare och dess anställda Freja eID+ för åtkomst till olika e-tjänster inom vård och omsorg.
 • OKTOBER: Genom ett samarbete mellan Verisec, Tieto Sweden AB och Tromb AB lanserades Solo Reset – en molnbaserad e-tjänst i form av en självserviceportal för lösenordsåterställning. Genom Freja eID garanteras att identitetens tillförlitlighet är absolut vilket möjliggör säker självbetjäning.
 • NOVEMBER: Verisec inledde samarbete kring uppdragsanalys med DNB Bank ASA. Redeye bevakar därmed inte längre Verisec. DNB uppdaterar analysen varje kvartal.
 • NOVEMBER: 1177 Vårdguiden (Inera AB) lade till Freja eID+ som inloggningsmetod till personliga e-tjänster inom hälsa och sjukvård hos 1177 Vårdguiden och 1177.se.
 • DECEMBER: Samverkansgruppen CESAM-H (central samverkan i H-län), bestående av sju av Region Kalmar läns kommuner, valde att lägga till Freja eID+ som ID-metod för åtkomst till respektive kommuns tjänster.
 • DECEMBER: Från den 14 december 2019 stödjs Freja eID+ för e-tjänster hos Bolagsverket och Verksamt.se. 

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

 • JANUARI: Freja eID+ kommer bli ny identifieringsmetod för inloggning till AFA Försäkrings FoU-portal som forskare använder för att ansöka om finansiering.
 • JANUARI: Videoslots Ltd, ett av världens största internetkasinon, valde Freja eID som ID-lösning på den nordiska marknaden.
 • JANUARI: Verisec utökade användningsområdet för Freja eID med den nya funktionen Organisations eID – en unik e-tjänstelegitimation i vilken användare nu kan skilja på det de gör privat och i tjänsten i en och samma mobila e-legitimation.
 • JANUARI: Verisec ingick partneravtal med multinationella Microsoft. Inom avtalets ramar kommer man att ägna sig åt gemensam affärsutveckling där Freja eID har en central roll.
 • JANUARI: Verisec tecknade avtal med Casino Cosmopol AB om att göra ett pilotprojekt där Freja eID används för fysisk identifiering av besökare till kasinot.
 • JANUARI: ATG lanserade identifiering med Freja eID. Nu kan spelkunder använda Freja eID som inloggningsmetod till onlinespel hos ATG Häst, Sport och Casino.
 • FEBRUARI: Verisec AB slöt avtal gällande Freja eID med brittiska Addreax Group Ltd som står bakom Studentkortet och appen STUK. Nu kan Studentkortets användare registrera sig och logga in med Freja eID.


KOMMENTAR FRÅN VD

Fortsatt tillväxt av kunder
Sista kvartalet för ett verksamhetsår handlar till stor del om att avsluta avtalsförhandlingar och om att stänga affärer. Samtidigt har mycket fokus legat på nästa steg i strategin kring Freja eID.

I grunden utgör Freja eID en plattform för digital tillit med tjänsteleverantörer och användare som möts för att skapa mervärde för plattformens aktörer. Detta skapar i sin tur intäkter för bolaget. Strategin kring Freja eID i ett givet land bygger på ett fåtal till synes enkla steg: skapa tillit, bygga strategiska partnerskap, skapa en kritisk massa av tjänster och därefter locka användare. Sedan Freja eID tilldelades kvalitetsmärket Svensk e-legitimation i januari 2018 så har vi visat att vi kan leverera i enlighet med denna strategi.

Tillitsfrågan ligger till grund för hela plattformen, och den svenska kvalitetsmärkning som blev klar i januari 2018 är en av hörnstenarna i detta arbete. Breda offentliga tjänster och lokala kommunala e-tjänster bygger också förtroende samtidigt som det skapar ett basutbud av relevanta tjänster. Under fjärde kvartalet blev Freja eID tillgängligt på bland annat Bolagsverket, Verksamt.se samt 1177.se vilket drivit på intresset ytterligare från offentlig sektor. Framöver kommer vi ta ställning till kvalitetsmärkning i fler länder samt fortsätta processen med eIDAS notifiering för godkännande inom EU.

Partnerskap skapar förutsättning för att nå ut till marknaden, och ger oss en hävstång i bearbetningen av flera parallella branscher. De partnerskap som hittills tecknats bidrar i dagsläget starkt till ökningen av antalet förlitande parter. Detta gäller inte minst inom den kommunala sektorn där Freja eID snabbt stärkt sin position genom just partnerskap. Nya partnerskap tecknas löpande och efter kvartalets slut tecknades avtal med Microsoft som initialt syftar till att skapa ett starkare erbjudande inom offentlig sektor för inloggning till molnbaserade tjänster.

Tjänster som stödjer Freja eID utgör grunden för att plattformen skall vara relevant för användare. Fokus har varit på breda tjänster med stora användargrupper. I takt med nya regelverk inom spel- och banksektorn som ställt högre krav på identifiering har en stor del av direktbearbetningen legat inom dessa områden. Under kvartalet gick Svenska Spel live och efter kvartalets slut tecknades även avtal med Videoslots.com. Under senaste kvartalet kontaktades vi även allt oftare av tjänsteleverantörer vilket tydligt underlättar vår kundbearbetning. Det aktiva arbetet med tjänsteleverantörer kommer fortsätta framöver, och fungera som stöd till användaranskaffningen.

Användare utgör den sista pusselbiten i att skapa en livskraftig och dynamisk plattform. Under kvartalet fortsatte arbetet med flertalet aktiviteter ämnade att tillföra användare till plattformen under 2020. En målgrupp vi valt att inrikta oss på är unga i åldern 13-25 år, som i många fall saknar en relation till en befintlig e-legitimation. Aktiviteterna kommer drivas tillsammans med befintliga tjänsteleverantörer som ser ett starkt mervärde i Freja eID. Parallellt bearbetas nya tjänsteleverantörer som ytterligare kan förstärka relevansen för användargruppen och generera en kraftfull nätverkseffekt med transaktioner som följd.

Användare som kommer in i Freja eID hittar snabbt andra tjänster, vilket ökar transaktionsvolymen. Satsningen på användare i början av 2020 ligger rätt i tiden och utlovar ett intressant år med användaren i fokus.

 Johan Henrikson, VD
Stockholm, februari 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2020, kl. 07:30 CET genom ovanstående persons försorg.

Rapporten i sin helhet hittar du här.

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.