Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari – 31 mars 2020

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG

Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 18,7 (28,1) MSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,9 (-2,6) MSEK
 • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -9,6 (-5,7) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -10,3 (-6,0) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,7 (-2,5) MSEK
 • Per den 31 mars 2020 uppgick likvida medel till 6,0 (27,3) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,11 (-1,24) SEK

 Väsentliga händelser under första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2020

 • JANUARI: Freja eID+ kommer bli ny identifieringsmetod för inloggning till AFA Försäkrings FoU-portal som forskare använder för att ansöka om finansiering.
 • JANUARI: Videoslots Ltd, ett av världens största internetkasinon, valde Freja eID som ID-lösning på den nordiska marknaden.
 • JANUARI: Verisec utökade användningsområdet för Freja eID med den nya funktionen Organisations eID – en unik e-tjänstelegitimation i vilken användare nu kan skilja på det de gör privat och i tjänsten i en och samma mobila e-legitimation.
 • JANUARI: Verisec ingick partneravtal med multinationella Microsoft. Inom avtalets ramar kommer man att ägna sig åt gemensam affärsutveckling där Freja eID har en central roll.
 • JANUARI: Verisec tecknade avtal med Casino Cosmopol AB om att göra ett pilotprojekt där Freja eID används för fysisk identifiering av besökare till kasinot.
 • JANUARI: ATG lanserade identifiering med Freja eID. Nu kan spelkunder använda Freja eID som inloggningsmetod till onlinespel hos ATG Häst, Sport och Casino.
 • FEBRUARI: Verisec AB slöt avtal gällande Freja eID med brittiska Addreax Group Ltd som står bakom Studentkortet och appen STUK. Nu kan Studentkortets användare registrera sig och logga in med Freja eID.
 • FEBRUARI: Post- och telestyrelsen beviljade bidrag till Verisec för genomförandet av en förstudie med projektet ”e-legitimation med delad kontroll”. Syftet med projektet är att genom Freja eID motverka digitalt utanförskap och bidra till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter.
 • MARS: Karlstads kommun gick live med Freja eID+. Karlstads drygt 93 000 invånare kan därmed identifiera sig med Freja eID+ för åtkomst till kommunens e-tjänster.
 • MARS: För att minimera trösklarna för fler organisationer att, i den rådande situationen med Corona-viruset, möjliggöra distansarbete på kort varsel erbjöd Verisec nya kunder att kunna använda Freja eID kostnadsfritt under ett kvartal.
 • MARS: Uddevalla kommun skrev avtal med Verisec om att göra ett pilotprojekt där Freja eID och funktionen Organisations eID används för kommunanställda.
 • MARS: Freja eID påvisar en kraftig ökning av kunder – eller så kallade förlitande parter. Vid tidpunkten för pressmeddelandet hade 177 kunder och partners anslutit sig till Freja eID och de återfinns inom såväl offentlig som privat sektor.
 • MARS: Svensk Travsport AB tecknade avtal med Verisec. Deras användare kommer kunna använda Freja eID för nyregistrering samt för att logga in på Sportappen.
 • MARS: Verisec har utvecklat en lösning som förenklar för organisationer att logga in till Microsofts molntjänster, som Office 365 och Azure, med Freja eID. Detta för att möta den stora efterfrågan som uppstått kring säkert distansarbete i den rådande Corona-situationen.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

 • APRIL: Den 6 april påbörjades en effektivisering och omorganisation inom Verisec. I huvudsak fanns två skäl till åtgärderna; dels för att agera i förhållande till de konsekvenser som Corona-pandemin gett upphov till på de finansiella marknaderna och dels för att öka fokus på Freja eID.
 • APRIL: Den 23 april togs nästa steg i Verisecs effektivisering och omorganisering, genom att styrelsen ingick avtal om att avyttra dem av styrelsen bedömda mindre strategiska verksamhetsdelar för 48,0 MSEK före kostnader i samband med avyttring. Styrelsen har inhämtat en fairness opinion från BDO. Avyttringen sker via ett nybildat helägt dotterbolag som överlåts till närstående till Verisec, varför Verisecs styrelse beslutade att kalla till extra bolagsstämma för att godkänna transaktionen. I kombination med de aviserade effektiviseringarna är det styrelsens bedömning att Verisec kommer ha förutsättningar att nå lönsamhet utan att något nytt kapitaltillskott kommer att krävas. Extra bolagsstämma för att godkänna avyttringen avses att hållas den 11 maj 2020. För resultat- och balansräkning proforma se Not 8 i denna delårsrapport.
 • APRIL: Arbetsförmedlingen gick live med Freja eID+. Nu är Freja eID+ tillgänglig för arbetssökande som vill logga in och utföra ärenden på Arbetsförmedlingens webbplats.

KOMMENTAR FRÅN VD

Verisec har varit verksamma sedan 2002, med flera verksamhetsområden som utvecklats över tiden. Vår ambition har från starten varit att bygga ett internationellt skalbart teknikföretag som bidrar till den digitala revolutionen med hjälp av säkra digitala identiteter. Denna ambition har tagit oss över flera världsdelar och med ett flertal olika verksamhetsområden. Men när vi påbörjade arbetet med Freja eID för några år sedan kände vi att vi hade funnit vårt kall.

All den kunskap om tekniken vi samlat på oss och all den erfarenhet från marknaden vi hade fått med oss tog vi in i projektet när vi skapade den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID. Det skulle visa sig att vår magkänsla var rätt och att timingen var perfekt. Efter att ha etablerat oss framgångsrikt i Sverige ser vi nu hur många andra länder i världen står på tröskeln till att börja använda e-legitimationer.

Att ha haft en bred verksamhet i flera länder har därmed tjänat oss väl. Samtidigt har det inneburit höga overheadkostnader och ett bristande fokus. Synergierna har inte varit tydliga och det har med tiden blivit allt mer uppenbart att det är i Freja eID som den stora tillväxtpotentialen finns. Diskussionen om att avyttra en eller flera delar av verksamheten har pågått under en längre tid, och under kvartalet skapades förutsättningarna för en avyttring av två verksamhetsområden, detta för att skapa fokus för vad vi ser som vår kärnverksamhet. Beslut om att godkänna avyttringen kommer att fattas på en extra bolagsstämma den 11 maj.

Med en uppseglande Covid-19-pandemi under kvartalet, stod det relativt snabbt klart att världen genomgår en av de största ekonomiska kriserna i modern tid och ingen kan förutse hur detta kommer att utvecklas. Under dessa förutsättningar var det viktigt att säkerställa Verisecs långsiktiga förmåga att agera.

Ur ett rent affärsperspektiv har Covid-19 och social distansering kraftigt bidragit till att behovet av distansarbete och stark identifiering mot digitala tjänster har ökat. Detta gäller inte minst för offentliga organisationer såsom kommuner, regioner och skolor. Införsäljning och avtalsteckning har således påverkats positivt av det rådande läget och den underliggande efterfrågan för Freja eID är fortsatt mycket stark. Under innevarande år planeras även ett antal aktiviteter med syfte att öka tillströmningen av användare, det nästa naturliga steget efter att vi nu har nått en kritisk massa av tjänster i Freja eID; närmare 180 företag, kommuner, myndigheter och regioner.

Lansering av en nationell infrastruktur kräver satsningar under en längre tid och förutsätter en stabilitet i förhållande till finansiering. Aktiemarknaden har under satsningen på Freja eID varit en viktig källa för finansiering. Covid-19 skapade en stor oro på finansmarknaden, vilket föranledde beslutet att genomföra en effektivisering i kombination med en omorganisation för att minska kostnaderna. Därmed minskas också beroendet av extern finansiering. Den planerade avyttringen av verksamhetsområden bidrar inte bara med finansiell stabilitet och ett tydligt fokus på Freja eID, den möjliggör även en del av dessa effektiviseringar.

Sammantaget skapar detta den trygghet vi behöver för att säkerställa den höga tillväxt- och innovationstakt vi har för Freja eID. Verisecs historia började redan 2002 och trots att jag har varit med ända från början känns det som att det vi gör nu inte bara är att skriva ett nytt kapitel, det känns som vi börjar på en ny och ännu mer intressant berättelse.

Johan Henrikson, VD
Stockholm, maj 2020

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Denna information är sådan information som Verisec AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 7 maj 2020 kl. 07.30 CEST.

Rapporten i sin helhet hittar du här.

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.