Kommuniké från årsstämma i Verisec AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, höll torsdagen den 7 maj 2020 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

 • Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2019 och att till förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning.
 • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2019.
 • Valberedningen drog tillbaka sitt förslag om höjda styrelsearvoden och la fram ett nytt förslag om oförändrade styrelsearvoden. Årsstämman beslutade enligt valberedningens justerade förslag att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 325 000 kronor, varav 125 000 kronor till ordförande som inte är anställd av bolaget och 100 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda av bolaget.
 • Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgöras av fem stämmovalda styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om omval av Tony Buss, Anders Henrikson, Christian Rajter och Taina Malén samt nyval av Ninni Mörch till ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att välja Christian Rajter till styrelsens ordförande.
 • Ninni Mörch, född 1974, är CFO på Jefferson AB (Relatable). Hon har tidigare bland annat arbetat som CFO på Hemnet och Spray Passagen samt som revisor på PricewaterhouseCoopers. Ninni har tidigare haft styrelseuppdrag som styrelseledamot i Qasa AB och styrelsesuppleant i Svensk Mäklarstatistik AB. Ninni innehar en ekonomie magister inom redovisning från Stockholms Universitet. Ninni äger inga aktier eller finansiella instrument i bolaget och är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.
 • Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag. Ernst & Young AB har meddelat att de har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Andreas Nyberg som huvudansvarig för revisionen.
 • Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen och instruktion för valberedningen. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet per den 31 augusti 2020. Valberedningen ska arbeta fram förslag för beslut vid årsstämman 2021 angående ordförande vid stämman, styrelsearvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor samt arvoden till denna samt principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen.
 • Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Styrelsen ska kunna besluta att nyemission ska ske med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen föreslås äga rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.
 • Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen. Ändringen tar höjd för kommande lagstiftning om att rösträttsregistrering inför bolagsstämma senast ska ske fyra bankdagar före bolagsstämma, till skillnad från fem vardagar som är dagens krav.

Kallelse till årsstämma och övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida www.verisec.com. Protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor från dagens datum.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2020, kl. 19:00 CEST genom ovanstående persons försorg.

För pressmeddelande i PDF vänligen se vårt nyhetsrum på Cision här.