Kommuniké från extra bolagsstämma i Verisec AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, höll måndagen den 11 maj 2020 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades:

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Verisec International AB till Holding Point AB. Köpeskillingen för samtliga aktier i Verisec International AB, inklusive verksamhetsdelarna Freja UP och tredjepartsförsäljningen av krypteringsutrustning Hardware Security Modules, uppgår till 48,0 MSEK varav 34,0 MSEK erläggs kontant vid tillträdet och resterande belopp om 14,0 MSEK erläggs i form av en säljarrevers.

Kallelse till extra bolagsstämma och övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida www.verisec.com. Protokollet från extra bolagsstämma kommer att läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor från dagens datum.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 (0) 733-45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2020, kl.17:15 CEST genom ovanstående persons försorg.

För pressmeddelande i PDF vänligen besök vårt nyhetsrum på Cision här.