Bolagsstyrning

Verisec AB (publ) är ett publikt företag som regleras av svensk lagstiftning främst genom den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Företaget tillämpar de regler och rekommendationer som följer av noteringen av företagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market. Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är det bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av företagets verksamhet.

Bolagsordningen anger bland annat var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser avseende aktiekapital och antal aktier och förutsättningar för att få delta vid bolagsstämma. Den senaste registrerade bolagsordningen beslutades vid årsstämman den 19 maj 2016.

Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska tillämpas av företag vars aktier är upptagna till handel på reglerad marknad. Nasdaq Stockholm rekommenderar att Koden tillämpas av företag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market, vilket Verisec således gör.

Den gällande bolagsstyrningsrapporten återfinns vid var given tidpunkt i bolagets senaste årsredovisning. Nedan återfinns länkar till bolagsstyrningsrapporterna från och med 2014 då företaget noterades på Nasdaq First North. För att se de årsredovisningar som i vissa fall hänvisas till i bolagsstyrningsrapporten, vänligen besök vår sida för finansiella rapporter.

Bolagsstyrningsrapport-VerisecAB(publ)2019pdf

Bolagsstyrningsrapport-VerisecAB(publ)2018pdf

Bolagsstyrningsrapport-VerisecAB(publ)2017pdf

Bolagsstyrningsrapport-VerisecAB(publ).2016pdf

Bolagsstyrningsrapport-VerisecAB(publ).2015pdf

Bolagsstyrningsrapport-VerisecAB(publ).2014pdf