Bolagsstyrning

Verisec är ett svenskt publikt aktiebolag. Styrningen av bolaget sker primärt genom bolagsstämman, bolagets styrelse, bolagets verkställande direktör samt ledande befattningshavare i enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrelsens arbetsordning.