Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman beslutar aktieägarna i centrala frågor såsom ändring av bolagsordningen, fastställande av resultat- och balansräkningar, eventuell utdelning och andra dispositioner av resultatet, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter, val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter och fastställande av arvode till styrelse och revisor.

Enligt bolagets bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida, www.verisec.com. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att delta på bolagsstämma

Rätt att delta på bolagsstämma har aktieägare som är införd i Verisecs aktiebok fem (5) vardagar före stämman samt anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten.

Initiativ från aktieägare

Varje aktieägare som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman.

Bolagsstämmor

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Extrastämma 2020