Årsstämma 2015

Aktieägarna i Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 maj 2015 kl. 15:00 på Quality Hotel, Värmdövägen 84 i Nacka. Inpassering sker från kl. 14:30. 

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska:
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken lördagen den 16 maj 2015 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 15 maj 2015);
– dels anmäla sig till bolaget under adress Verisec AB, Box 2034, 131 02 Nacka eller per e-mail till marketing@verisec.com senast måndagen den 18 maj 2015.

Handlingar innan årsstämman
Kallelse till årsstämma i Verisec AB
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram
Årsredovisning 1 januari – 31 december 2014
Valberedningens förslag till årsstämman 2015

Handlingar efter årsstämman
Årsstämman Verisec 22 maj 2015 – Protokoll
Årsstämman Verisec 22 maj 2015 – Bilaga 2
Årsstämman Verisec 22 maj 2015 – Bilaga 4
Årsstämman Verisec 22 maj 2015 – Bilaga 5
Kommuniké från årsstämma i Verisec AB