Årsstämma 2016

Aktieägarna i Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2016 kl. 15:00 på Quality Hotel, Värmdövägen 84 i Nacka. Inpassering sker från kl. 14:30. 

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska:
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 13 maj 2016;
– dels anmäla sig till bolaget under adress Verisec AB, Box 2034, 131 02 Nacka eller per e-mail till marketing@verisec.com senast fredagen den 13 maj 2016.

Vid anmälan ska anges namn och person- eller organisationsnummer, samt gärna antal aktier, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två).

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Handlingar innan årsstämman
Kallelse till årsstämma 2016 för Verisec AB
Fullmaktsformulär
Fullmaktsformulär på engelska (Proxy form)
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
Bilaga A till Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen – Bolagsordning
Valberedningens förslag till val av ordförande på bolagsstämman, arvoden samt val av styrelse
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse
Årsredovisning 1 januari – 31 december 2015

Handlingar efter årsstämman
Årsstämman Verisec 19 maj 2016 – Protokoll
Årsstämman Verisec 19 maj 2016 – Bilaga 2
Årsstämman Verisec 19 maj 2016 – Bilaga 4
Årsstämman Verisec 19 maj 2016 – Bilaga 5
Årsstämman Verisec 19 maj 2016 – Bilaga 6
Kommuniké från årsstämma 2016 i Verisec AB (publ)