ÅRSSTÄMMA 2017

Aktieägarna i Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 15.00, i bolagets lokaler på Vasagatan 40 i Stockholm. Inpassering sker från kl. 14.30.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska: 

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 12 maj 2017;
  • dels anmäla sig till bolaget under adress Verisec AB, Vasagatan 40, 111 20 Stockholm eller per e-mail till marketing@verisec.com senast fredagen den 12 maj 2017.

Vid anmälan ska anges namn och person- eller organisationsnummer, samt gärna antal aktier, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två).

Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Handlingar innan årsstämman
Kallelse till årsstämma 2017 för Verisec AB
Fullmaktsformulär – Årsstämma 2017 Verisec AB
Fullmaktsformulär på engelska (Proxy form)
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram
Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse
Valberedningens förslag till arvode, val av styrelse m.m
Årsredovisning 1 januari – 31 december 2016

Handlingar efter årsstämman
Årsstämma Verisec AB 18 maj 2017 – Protokoll
Årsstämma Verisec AB 18 maj 2017 – Bilaga 2
Årsstämma Verisec AB 18 maj 2017 – Bilaga 4
Årsstämma Verisec AB 18 maj 2017 – Bilaga 5
Årsstämma Verisec AB 18 maj 2017 – Bilaga 6
Kommuniké från årsstämma 2017 i Verisec AB (publ)