Årsstämma 2018

Aktieägarna i Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 15.00, på Freys Hotel på Bryggargatan 12 i Stockholm. Inpassering sker från kl. 14.30.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska:
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken torsdagen den 26 april 2018;
– dels anmäla sig till bolaget under adress Verisec AB, Vasagatan 40, 111 20 Stockholm eller per e-mail till marketing@verisec.com senast torsdagen den 26 april 2018.

Vid anmälan ska anges namn och person- eller organisationsnummer, samt gärna antal aktier, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två).

Personuppgifter som hämtas från anmälan, fullmakter och den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Handlingar innan årsstämman:

Kallelse till årsstämma 2018 – Verisec AB
Fullmaktsformulär – Verisec AB
Proxy form – Verisec AB
Emissionsbemyndigande – Verisec AB
Valberedningen – Motiverat yttrande – Verisec AB
Valberedningens förslag till arvode, val av styrelse m.m. – Verisec AB
Årsredovisning 1 januari – 31 december 2017 (pdf)

Handlingar efter årsstämman:

Årsstämma Verisec 3 maj 2018 – Protokoll
Årsstämma Verisec 3 maj 2018 – Bilaga 2
Årsstämma Verisec 3 maj 2018 – Bilaga 4
Årsstämma Verisec 3 maj 2018 – Bilaga 5
Kommuniké från årsstämma 2018 i Verisec AB (publ)