Årsstämma 2019

Aktieägarna i Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 15.00 på Kapitel 8, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Inpassering sker från kl. 14.30.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska:
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken tisdagen den 30 april 2019;
– dels anmäla sig till bolaget under adress Verisec AB, Vasagatan 40, 111 20 Stockholm eller per e-mail till marketing@verisec.com senast tisdagen den 30 april 2019.

Vid anmälan ska anges namn och person- eller organisationsnummer, samt gärna antal aktier, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två).

Handlingar innan årsstämman:

Kallelse till årsstämma 2019 – Verisec AB
Fullmaktsformulär – Verisec AB
Proxy form – Verisec AB
Styrelsens redovisning av resultatet av utvärderingen av ersättningar till ledande befattningshavare
Emissionsbemyndigande – Verisec AB
Integritetspolicy
Valberedningen – Motiverat yttrande – Verisec AB
Valberedningens förslag till arvode, val av styrelse m.m. – Verisec AB
Årsredovisning 1 januari – 31 december 2018 (pdf)

Handlingar efter årsstämman:

Årsstämma Verisec 7 maj 2019 – Protokoll
Årsstämma Verisec 7 maj 2019 – Bilaga 2
Årsstämma Verisec 7 maj 2019 – Bilaga 3
Årsstämma Verisec 7 maj 2019 – Bilaga 4
Årsstämma Verisec 7 maj 2019 – Bilaga 5
Kommuniké från årsstämma 2019 i Verisec AB (publ)