ÅRSSTÄMMA 2020

Aktieägarna i Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 kl. 15.00 på Kapitel 8, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Inpassering sker från kl. 14.30.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska:
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken torsdagen den 30 april 2020;
– dels anmäla sig till bolaget under adress Verisec AB, Vasagatan 40, 111 20 Stockholm eller per e-mail till ir@verisec.com senast torsdagen den 30 april 2020.

Vid anmälan ska anges namn och person- eller organisationsnummer, samt gärna antal aktier, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två).

Poströstning
Enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för Verisec AB (publ), org.nr. 556587-4376 (”Bolaget”), beslutat att aktieägarna före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.

Formulär för poströstning finner du nedan. Det ifyllda och undertecknade formuläret med, i förekommande fall, aktuella behörighetshandlingar ska i god tid före årsstämman sändas till Bolaget per post till Verisec AB, Vasagatan 40, 111 20, Stockholm eller per e-post till ir@verisec.com. Poströster ska inkomma senast den 6 maj 2020 klockan 12.00.

Vänligen observera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman och i förekommande fall omregistrering av förvaltarregistrerade aktier måste ske (på det sätt som föreskrivs i kallelsen) även om aktieägaren avser att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Handlingar innan årsstämman:

Kallelse till årsstämma 2020 – Verisec AB
Poströstningsformulär – Verisec AB
Fullmaktsformulär – Verisec AB
Proxy form – Verisec AB
Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen – Verisec AB
Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande – Verisec AB
Styrelsens redovisning av resultatet av utvärderingen av ersättningar till ledande befattningshavare – Verisec AB
Valberedningens fullständiga förslag – Verisec AB
Valberedningens motiverade yttrande – Verisec AB
Årsredovisning 1 januari – 31 december 2019

Handlingar efter årsstämman:

Kommuniké från årsstämma 2020 i Verisec AB (publ)
Årsstämma Verisec 7 maj 2020 – Protokoll
Årsstämma Verisec 7 maj 2020 – Bilaga 2
Årsstämma Verisec 7 maj 2020 – Bilaga 3
Årsstämma Verisec 7 maj 2020 – Bilaga 4
Årsstämma Verisec 7 maj 2020 – Bilaga 5
Årsstämma Verisec 7 maj 2020 – Bilaga 6

Extra bolagsstämma 11 maj 2020

Den 11 maj hölls extra bolagsstämma i Verisec AB. Vill du ha information om detta, vänligen klicka här.