Extra bolagsstämma 11 maj 2020

Aktieägarna i Verisec AB (publ), org.nr 556587-4376, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 maj 2020 kl. 15.00 i Verisec AB:s lokaler, Vasagatan 40 i Stockholm. Inpassering sker från kl. 14.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämma ska:
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken tisdagen den 5 maj 2020;
– dels anmäla sig till bolaget under adress Verisec AB, Vasagatan 40, 111 20 Stockholm eller per e-mail till ir@verisec.com senast tisdagen den 5 maj 2020.

Vid anmälan ska anges namn och person- eller organisationsnummer, samt gärna antal aktier, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två).

Poströstning

Enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen för Verisec AB (publ), org.nr. 556587-4376 (”Bolaget”), beslutat att aktieägarna före den extra bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar Covid-19.

Formulär för poströstning finner du nedan. Det ifyllda och undertecknade formuläret med, i förekommande fall, aktuella behörighetshandlingar ska i god tid före den extra bolagsstämma sändas till Bolaget per post till Verisec AB, Vasagatan 40, 111 20, Stockholm eller per e-post till ir@verisec.com. Poströster ska inkomma senast den 8 maj 2020 klockan 12.00.

Vänligen observera att anmälan om aktieägares deltagande vid bolagsstämman och i förekommande fall omregistrering av förvaltarregistrerade aktier måste ske (på det sätt som föreskrivs i kallelsen) även om aktieägaren avser att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Handlingar innan extra bolagsstämman:

Kallelse till extra bolagsstämma 11 maj 2020 – Verisec AB
Poströstningsformulär – Verisec AB
Styrelsens förslag till godkännande av överlåtelse av aktier – Verisec AB
Fairness opinion – BDO Corporate Finance 2020-04-22
Fullmaktsformulär – Verisec AB
Proxy form – Verisec AB

Handlingar efter extra bolagsstämma:

Kommuniké från extra bolagstämma 11 maj 2020 i Verisec AB (publ)
Extra bolagsstämma Verisec 11 maj 2020 – Protokoll
Extra bolagsstämma Verisec 11 maj 2020 – Bilaga 2
Extra bolagsstämma Verisec 11 maj 2020 – Bilaga 3
Extra bolagsstämma Verisec 11 maj 2020 – Bilaga 4

Ordinarie årsstämma 2020

Den 7 maj 2020 hölls ordinarie årsstämma i Verisec AB. Vill du ha information om detta, vänligen klicka här.