Styrelsens arbete

Enligt Verisecs bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter utan suppleanter. Ledamöter väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Enligt aktiebolagslagen har styrelsen det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Ordföranden har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och se till att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Styrelsebeslut gäller endast om mer än hälften av de valda styrelseledamöterna är ense och dessa utgör mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

I styrelsens uppgifter ingår vidare att övervaka den verkställande direktörens arbete och att ansvara för utveckling och uppföljning av bolagets övergripande mål, strategier, förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar, tillsättningar och ersättningar i ledningen samt löpande uppföljning av verksamheten under året.

Styrelsen har meddelat instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens fortlöpande bedömning av bolagets ekonomiska situation ska samlas in och rapporteras till styrelsen. Verkställande direktören deltar vid styrelsesammanträden.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen har upprättat en arbetsordning som ska utvärderas, uppdateras och fastställas årligen. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskott, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen.

Styrelsen håller sammanträden regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Vid sådana möten behandlar styrelsen punkter såsom likviditet, affärsläge, budget, årsbokslut och delårsrapporter.