Valberedning

Vid årsstämman 7 maj 2020 beslutades om principer för utseende av valberedningen. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande.

Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder baseras på det kända ägandet per den 31 augusti 2020 och skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

1. Ordförande vid stämman;
2. Styrelsearvoden;
3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
4. Val av revisor samt arvoden till denna; samt
5. Principer för utseende av valberedning.