Valberedning

Vid årsstämman 7 maj 2019 beslutades om principer för utseende av valberedningen. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska bestå av företrädare för de tre största aktieägarna, varav företrädaren för den största aktieägaren ska vara sammankallande.

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av Anders Henrikson, representant för Ellacarl AB, tillika ordförande i valberedningen, Joachim Spetz, representant för Swedbank Robur Fonder, samt Eva Cederbalk, representant för Svolder AB.

Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder baseras på det kända ägandet per den 31 augusti 2019.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman 2020:

1. Ordförande vid stämman;
2. Styrelsearvoden;
3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
4. Val av revisor samt arvoden till denna; samt
5. Principer för utseende av valberedning.