VIKTIG INFORMATION

Informationen och dokumenten på den här delen av Verisecs webbplats får enligt lagar och regler inte göras tillgängliga för vissa personer och följaktligen måste personer som vill ta del av dokumenten informera sig om, samt agera i enlighet med, eventuella sådana restriktioner. Vi ber dig att läsa texten nedan och lämna följande bekräftelse varje gång du vill öppna den här delen av webbplatsen. Din försäkran måste vara sanningsenlig.

Detta material riktar sig inte till och är inte tillgängligt för personer med hemvist eller som befinner sig i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där deltagande i Verisecs nyemission, liksom köp eller försäljning av nya aktier inte är tillåten.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Prospektet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. De aktier som omfattas av Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, inte heller i enlighet med motsvarande lagar i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land än Sverige och får ej erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller sådant annat land där registrering krävs, eller till personer med hemvist där.

Genom att acceptera nedan bekräftar jag att jag har läst och accepterat att vara bunden av den information, de instruktioner samt de villkor och bestämmelser som lämnas på webbplatsen samt bekräftar att jag inte befinner mig i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken distribution av eller deltagande i erbjudandet inte skulle vara förenlig med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Godkänn Avböj