Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 april – 30 juni 2019

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2019 • Nettoomsättningen uppgick till 28,2 (19,2) MSEK • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4,5 (-6,9) MSEK • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -7,9 (-8,5) MSEK • Periodens resultat uppgick till -6,7 (-8,9) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,2 (-5,0) MSEK […]

Läs mer

Verisec säkerställer finansiering

Regulatoriskt pressmeddelande

Verisec AB (publ) har träffat ett avtal med Erik Penser Bank AB om en finansieringsram motsvarande 30 miljoner kronor. Tillsammans med befintlig kassa betyder detta att finansieringen säkrats för överskådlig tid. Verisec har tidigare kommunicerat att det funnits behov av kapitalanskaffning under 2019. Per den 31 mars 2019 hade Verisec likvida medel motsvarande 27,3 miljoner […]

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Verisec AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, höll tisdagen den 7 maj 2019 årsstämma, varvid följande beslut fattades: Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2018 och att till förfogande stående medel ska balanseras i ny […]

Läs mer

Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari – 31 mars 2019

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2019 • Nettoomsättningen uppgick till 28,1 (17,7) MSEK • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2,6 (-7,1) MSEK • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -5,7 (-8,7) MSEK • Periodens resultat uppgick till -6,0 (-9,1) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,5 (-8,8) MSEK […]

Läs mer

Valberedningens förslag inför årsstämma 2019 i Verisec AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Valberedningens i Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, förslag till val av ordförande vid stämman, arvode till styrelsen och revisorerna, val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer samt fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 1, 9-11). Valberedningen inför årsstämman 2019 har bestått av Anders Henrikson, representant för Marquay Invest AB, tillika […]

Läs mer
1 2 3 7