Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 april – 30 juni 2018

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2018 • Nettoomsättningen uppgick till 19,2 (12,4) MSEK • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -6,9 (-5,7) MSEK • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -8,5 (-6,8) MSEK • Periodens resultat uppgick till -8,9 (-7,0) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,0 (-6,2) MSEK […]

Läs mer

Verisec genomför en riktad nyemission om 335 500 aktier och tillförs härigenom cirka 40,3 miljoner kronor

Regulatoriskt pressmeddelande

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. Verisec AB (publ) (”Verisec” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 3 […]

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Verisec AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, höll torsdagen den 3 maj 2018 årsstämma, varvid följande beslut fattades:  Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2017 och att till förfogande stående medel ska balanseras i ny […]

Läs mer

Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari – 31 mars 2018

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2018 • Nettoomsättningen uppgick till 17,7 (14,2) MSEK • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till – 7,1 (-3,3) MSEK • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -8,7 (-4,2) MSEK • Periodens resultat uppgick till -9,1 (-4,1) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,8 (-1,1) […]

Läs mer

Verisec byter till Erik Penser Bank som Certified Adviser

Regulatoriskt pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att man avser att byta Certified Adviser från Remium Nordic Holding AB till Erik Penser Bank AB. Bytet sker den 30 april 2018. Verisec är upptaget för handel på Nasdaq First North Premier, vilket innebär att företaget måste ha ett avtal med en Certified Adviser. En Certified Adviser har en kontrollfunktion i […]

Läs mer
1 2 3 5