Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 april – 30 juni 2020

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Verisec AB (publ) genomförde under kvartalet den planerade avyttringen av mindre strategiska verksamhetsdelar, vilket offentliggjordes den 9 juni. Information i denna delårsrapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges. Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2020 Nettoomsättningen uppgick till 6,2 (8,7) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -6,9 (-7,4) MSEK […]

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Verisec AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, höll måndagen den 11 maj 2020 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades: Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Verisec International AB till Holding Point AB. Köpeskillingen för samtliga aktier i Verisec International AB, inklusive verksamhetsdelarna Freja UP och tredjepartsförsäljningen av krypteringsutrustning […]

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Verisec AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, höll torsdagen den 7 maj 2020 årsstämma, varvid följande beslut fattades: Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2019 och att till förfogande stående medel ska balanseras i ny […]

Läs mer

Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari – 31 mars 2020

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2020 Nettoomsättningen uppgick till 18,7 (28,1) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,9 (-2,6) MSEK Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -9,6 (-5,7) MSEK Periodens resultat uppgick till -10,3 (-6,0) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,7 (-2,5) MSEK Per den 31 mars 2020 […]

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma för Verisec AB

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i Verisec AB (publ), org.nr 556587-4376, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 maj 2020 kl. 15.00 i Verisec AB:s lokaler, Vasagatan 40 i Stockholm. Inpassering sker från kl. 14.30. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämma ska: – dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB […]

Läs mer
1 2 3 9