Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 juli – 30 september 2019

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2019 Nettoomsättningen uppgick till 23,8 (19,8) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -1,1 (-2,4) MSEK Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -4,5 (-4,1) MSEK Periodens resultat uppgick till -2,2 (-4,2) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,3 (-3,4) MSEK Per den 30 september 2019 […]

Läs mer

Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 april – 30 juni 2019

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2019 • Nettoomsättningen uppgick till 28,2 (19,2) MSEK • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -4,5 (-6,9) MSEK • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -7,9 (-8,5) MSEK • Periodens resultat uppgick till -6,7 (-8,9) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,2 (-5,0) MSEK […]

Läs mer

Verisec säkerställer finansiering

Regulatoriskt pressmeddelande

Verisec AB (publ) har träffat ett avtal med Erik Penser Bank AB om en finansieringsram motsvarande 30 miljoner kronor. Tillsammans med befintlig kassa betyder detta att finansieringen säkrats för överskådlig tid. Verisec har tidigare kommunicerat att det funnits behov av kapitalanskaffning under 2019. Per den 31 mars 2019 hade Verisec likvida medel motsvarande 27,3 miljoner […]

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Verisec AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, höll tisdagen den 7 maj 2019 årsstämma, varvid följande beslut fattades: Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2018 och att till förfogande stående medel ska balanseras i ny […]

Läs mer

Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari – 31 mars 2019

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2019 • Nettoomsättningen uppgick till 28,1 (17,7) MSEK • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2,6 (-7,1) MSEK • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -5,7 (-8,7) MSEK • Periodens resultat uppgick till -6,0 (-9,1) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,5 (-8,8) MSEK […]

Läs mer
1 2 3 7