Kommuniké från årsstämma i Verisec AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, höll torsdagen den 3 maj 2018 årsstämma, varvid följande beslut fattades:  Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2017 och att till förfogande stående medel ska balanseras i ny […]

Läs mer

Delårsrapport Verisec AB (publ) 1 januari – 31 mars 2018

Regulatoriskt pressmeddelande

PERIODEN I SAMMANDRAG Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2018 • Nettoomsättningen uppgick till 17,7 (14,2) MSEK • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till – 7,1 (-3,3) MSEK • Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -8,7 (-4,2) MSEK • Periodens resultat uppgick till -9,1 (-4,1) MSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,8 (-1,1) […]

Läs mer

Verisec byter till Erik Penser Bank som Certified Adviser

Regulatoriskt pressmeddelande

IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att man avser att byta Certified Adviser från Remium Nordic Holding AB till Erik Penser Bank AB. Bytet sker den 30 april 2018. Verisec är upptaget för handel på Nasdaq First North Premier, vilket innebär att företaget måste ha ett avtal med en Certified Adviser. En Certified Adviser har en kontrollfunktion i […]

Läs mer

Verisecs årsredovisning för 2017 publicerad

Regulatoriskt pressmeddelande

Verisec AB meddelar idag att årsredovisning för 2017 nu är publicerad och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.verisec.com Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Verisecs kontor på Vasagatan 40 i Stockholm från och med idag och de aktieägare och intressenter som önskar få den hemskickad kan beställa den genom att skicka e-post till marketing@verisec.com, skriva […]

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Verisec AB

Regulatoriskt pressmeddelande

Aktieägarna i Verisec AB (publ), org. nr 556587-4376, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 15.00, på Freys Hotel på Bryggargatan 12 i Stockholm. Inpassering sker från kl. 14.30. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska: – dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) […]

Läs mer
1 2 3 4